Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 7η συνεδρίαση του Δ.Σ. για το έτος 2015, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών του ∆ήµου που είναι ενταγµένες στον Π/Υ καθώς και τον τρόπο δηµοπράτησης αυτών για το έτος 2015.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2ο θέµα : Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για το χειρισµό ζητήµατος ιδιαίτερης σηµασίας για τα συµφέροντα του ∆ήµου, απαιτούµενου εξειδικευµένης γνώσης (άρθρο 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006).

3ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο έτους 2015.

4ο θέµα : Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση της Προϊσταµένης της Ταµειακής Υπηρεσίας, προκειµένου να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη µεταφορά του χρηµατικού ποσού και το κλείσιµο του υπ’ αρ. 040621404-56 λογαριασµού της Εθνικής Τράπεζας, που αφορά στο λογαριασµό του κληροδοτήµατος ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η.

5ο θέµα : Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση της Προϊσταµένης της Ταµειακής Υπηρεσίας, προκειµένου να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη µεταφορά του χρηµατικού ποσού και το κλείσιµο του υπ’ αρ. 175/540036-85 λογαριασµού της Εθνικής Τράπεζας, που αφορά στην απόδοση των κρατήσεων µισθοδοσίας υπαλλήλων.

6ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού του κληροδοτήµατος ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η (ακίνητο επί της οδού Οµήρου), οικονοµικού έτους 2014 .

7ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού του κληροδοτήµατος ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η (ακίνητο επί της οδού Σταδίου) , οικονοµικού έτους 2014.

8ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού του κληροδοτήµατος ΦΕΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ , οικονοµικού έτους 2014. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ

9ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1) 44,92€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ∆Φ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από τον κ. ΜΑΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ, 2) 1.842,34€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ, ∆Φ & ΤΑΠ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από τον κ. ΚΟΥΛΟΥΚΥΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, 3) 49,75€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από την κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΝΘΗ.

10ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 40,00€ που κατεβλήθησαν για παράβαση ΚΟΚ από την κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ.

11ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 67,11€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ, ∆Φ & ΤΑΠ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από τον κ. ΜΠΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

12ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών : 1) 82,95€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ΤΑΠ από τον κ. ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Η ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η, 2) 284,54€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ΤΑΠ από την κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, 3) 25,27€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ, 4) 53,22€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από τον κ. ΖΑΓΟΡΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, 5) 48,02€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από τον κ. ΠΕΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, 6) 59,36€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ από την κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 7) 60,65€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ΤΑΠ από τον κ. ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 8) 30,00€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από την κ. ΜΗΝ∆ΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, 9) 111,54€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ΤΑΠ από τον κ. ΜΠΙΚΑ ΠΕΤΡΟ.

 13ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επισκευή του διαµερίσµατος του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Οµήρου αρ.54, που ανήκει στο κληροδότηµα «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14ο θέµα : Λήψη απόφασης για την αποδοχή και την κατανοµή Β΄ δόσης οικ. έτους 2015, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου.

15ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού: α) €30.000 για την επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου» και β) €15.000 για την επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου».

16ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη µερική τροποποίηση της µε αρ. 321/2014 Α.∆.Σ. σχετικά µε την αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων ως τακτικού µέλους του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», καθώς και του αναπληρωτή του.

17ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη µερική τροποποίηση της µε αρ. 322/2014 Α.∆.Σ. σχετικά µε την αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων ως τακτικού µέλους του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», καθώς και του αναπληρωτή του.

18ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προµηθειών υλικών για τη λειτουργία της Μηχανογράφησης – Μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, µετά το µε αρ. 9580/22.04.2015 πρακτικό κλήρωσης.

19ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την υλοποίηση της διοργάνωσης την υλοποίηση της διοργάνωσης «Μαθητικών Αγώνων Στίβου» του ∆ήµου, την 18η Μαίου 2015 για τις τάξεις Α΄και Β΄δηµοτικού και την 20η Μαΐου 2015 για τις τάξεις Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄δηµοτικού, που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο (∆.Α.Κ) και θα συµµετέχουν µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων β) την έγκριση & τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.584,20 € για τη διοργάνωση της εκδήλωσης δ) τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

20ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας καθαριότητας της παραλίας του Μπάτη και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που διαθέτει τον εξειδικευµένο εξοπλισµό και προσωπικό.

Dhmarxeio_Paliou_Falhrou10847432_915978281757331_7597373141410385726_oxrysoberidis-xatz_645x

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s