Καλοκαιρινό…Δημοτικό Συμβούλιο

Καλοκαίρι στην πόλη       

με πολλή ζέστη, μπάνια στη θάλασσα, αλλά και…

capital controls στις τράπεζες, χρόνιες παθογένειες στην πολιτική και οικονομική ζωή της χώρας, διαπραγματεύσεις, εσωστρέφεια, έλλειμμα αποτελεσματικότητας, ανεφάρμοστες υποσχέσεις, ερασιτεχνισμός, πολιτική αναξιοπιστία, σενάρια εκλογών (πάλι), δραχμική άγνοια, ευρωπαϊστές και δραχμολάγνοι, plan B και εναλλακτικά σχέδια…

Σε αυτό το τοπίο για τη χώρα μας, εδώ στο Παλαιό Φάληρο,

η 10η ειδική συνεδρίαση και η 11η τακτική συνεδρίαση για το έτος 2015, του Δημοτικού Συμβουλίου Π. Φαλήρου θα πραγματοποιηθεί τη

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015, ώρα 19:00 και 19:30 αντίστοιχα

στο Δημοτικό  Κατάστημα (Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος).

ΘΕΜΑ

Έγκριση απολογισμού του Δήµου, οικονομικού έτους 2014.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 6ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ∆ήµου Π. Φαλήρου, οικονομικού έτους 2015.

2ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 3ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», οικονομικού έτους 2015.

3ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκρισης της 2ης μερικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», οικονομικού έτους 2015.

4ο θέμα : Λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.∆.) για το έτος 2015.

5ο θέμα : Λήψη απόφασης για την επιλογή Συµπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

6ο θέμα : Έγκριση τροποποίησης συµβάσεων αγαθών και υπηρεσιών που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις του ΦΠΑ που επήλθαν µε το Ν.4334/2015.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

7ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων 2015» , προϋπολογισμού 150.000,00€ συµπ/νου ΦΠΑ & αναθεώρησης µε ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα µε τη µε αρ. 69/2015 μελέτη της Τ.Υ.

8ο θέμα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση ∆ηµαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου 2015», προϋπολογισμού 60.000,00 πλέον ΦΠΑ (23%) , µε πρόχειρο διαγωνισμό , σύμφωνα µε τη µε αρ. 67/2015 µελέτη της Τ.Υ.

9ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή παιδικής χαράς πλατείας ∆ηµοκρατίας».

10ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Κατασκευή γηπέδου «ΜΠΟΤΣΕ» στον ελεύθερο χώρο της παιδικής χαράς στην Αγ. Σκέπη».

11ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1Ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ε∆ΕΜ (έναντι Αχιλλέως)».

12ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1Ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση Δηµαρχείου και Πολιτιστικού Κέντρου 2014».

13ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1Ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών α)πλατείας Ικάρων και β) Λητούς & Δηµοκρατίας».

14ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1Ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Μετατροπή παιδικής χαράς ΜΠΑΤΗ σε χώρο αθλοπαιδιών ενηλίκων».

15ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή διαδρόμων νεκροταφείου-Γ’ φάση».

16ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρομίων των οικοδομικών τετραγώνων περιμετρικά της πλατείας Ντάβαρη».

17ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση κλίσεων διασταυρώσεων οδών».

18ο θέµα : Λήψη απόφασης για την κατάργηση μιας (1) θέσης στάθμευσης για το αυτοκίνητο µε αρ. ΖΚΜ 5608 επί της οδού Παρθενώνος 14.

19ο θέµα : Λήψη απόφασης για την ένταξη του Δήµου στην εναλλακτική διαχείριση των παλαιών ελαστικών οχημάτων σε συνεργασία µε το εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ECOELASTIKA) προκειμένου να λάβει άδεια εργασιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και έγκριση όρων σύμβασης.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

20ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού 3.766,75€στην ΑΦΟΙ ΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΒΕΕ , που αφορά σε πληρωμή από τον ανάδοχο των εξόδων δημοσιεύσεων.

21ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 455,22€ στην εταιρεία µε την επωνυµία ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.- ΦΟΥΚΑΣ Ν. & ΣΙΑ ΟΕ, που αφορά σε πληρωµή των εξόδων δηµοσιεύσεων της υπ αριθµ. 22468/14 περίληψης διακήρυξης, µε την υπ΄αριθµ. Α2555/3-4-15 απόδειξη είσπραξης του ∆ήµου Π. Φαλήρου .

22ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το δεύτερο τρίμηνο έτους 2015 .

23ο θέµα : Λήψη απόφασης για την µετάθεση συµβατικού χρόνου παράδοσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών μηχανοργάνωσης (μελάνια) άρθρα 1,2,3,9, λόγω της τραπεζικής αργίας.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

24ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών : α) 80,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2009 από την εταιρεία ΣΓΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, β) 40,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2010 από την εταιρεία ΡΕΝΩ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΕ. γ)150,00€ κλήση έτους 2010 από τον χρηµατικό κατάλογο 508, όπως βεβαιώθηκε µε το 625/29.05.2015 τριπλότυπο βεβαίωσης σύµφωνα µε το µε αρ.πρωτ. 20372/20.07.2015 έγγραφο της εταιρείας OLYMPIC ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ Α.Ε.

25ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού : α) 26,93€ που κατεβλήθησαν για ∆.Τ., ∆.Φ., & Τ.Α.Π. µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από τον κ. ΜΠΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, β) 42,38€ που κατεβλήθησαν για ∆.Τ., ∆.Φ., & Τ.Α.Π. µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από τον κ. ΛΥΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ.

26ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής ποσού 150,00€ ως αχρεωστήτως καταβληθέν από την εταιρεία «ΚΑΡΑΝΤΑΝΗΣ ∆. – Γ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.».

27ο θέµα : Λήψη απόφασης για ανανέωση µείωσης µισθώµατος δηµοτικού περιπτέρου επί της οδού Λεωφ. Αγ. Βαρβάρας αρ. 103.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

28ο θέµα : Λήψη απόφασης που αφορά στην τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ∆ήµου µας.

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s