Ενημέρωση από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 19-10-2015

Το Δημοτικό Συμβούλιο για τον μήνα Οκτώβριο  πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 19-10-2015 και με πολλά θέματα ημερήσιας διάταξης προς συζήτηση. Πιο αναλυτικά:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1ο θέµα : Έγκριση 3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράµµατος 2015.

2ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της 8ης µερικής αναµόρφωσης του προϋπολογισµού του Δήµου Π. Φαλήρου, οικονοµικού έτους 2015.

3ο θέµα : Λήψη απόφασης για την 1η µερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 του κληροδοτήµατος Φερράχ-Ζουκίου.

4ο θέµα : Λήψη απόφασης για την 1η µερική αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2015 του κληροδοτήµατος Π. Αθανασιάδη.

5ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επιλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης.

6ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία: «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», οικονοµικού έτους 2014.

7ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού του ΝΠΔΔ µε την επωνυµία: «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», οικονοµικού έτους 2014.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 8ο θέµα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Ανακατασκευή φθαρµένων & επικίνδυνων πεζοδροµίων».

9ο θέµα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή στέγης κτιρίου Θ. ∆ιπλαράκου».

10ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη µετάθεση του χρόνου παράδοσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια χλοοτάπητα ∆ηµοτικού γηπέδου Σ. Αγγελόπουλος 2015».

11ο θέµα : Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Μετατροπή παιδικής χαράς Μπάτη σε χώρο αθλοπαιδιών ενηλίκων.

12ο θέµα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση Οδικού ∆ικτύου 2015».

13ο θέµα : Ανάκληση της µε αρ. 208/2015 Απόφασης ∆.Σ. περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ε∆ΕΜ (έναντι Αχιλλέως)».

14ο θέµα : Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή παιδικής χαράς Ε∆ΕΜ (έναντι Αχιλλέως)».

15ο θέµα : Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της εργασίας «Καθαρισµός φρεατίων οµβρίων 2015».

16ο θέµα : Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων 2014».

17ο θέµα : Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή γηπέδων αθλοπαιδιών στους αύλειους χώρους σχολικών συγκροτηµάτων» προϋπολογισµού 73.800,00 € συµπ/νου ΦΠΑ και αναθεώρησης µε πρόχειρο διαγωνισµό σύµφωνα µε την µε αρ. 70/2015 µελέτη της Τ.Υ.

18ο θέµα : Λήψη απόφασης για την ανάκληση της µε αρ. 186/2015 Α.∆.Σ. που αφορά στην έγκριση χρήσης προστατευτικών εµποδίων κατά µήκος πεζοδροµίων και στροφών και οριοδεικτών οδοστρώµατος.

19ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσης προστατευτικών εµποδίων κατά µήκος πεζοδροµίων και στροφών και οριοδεικτών οδοστρώµατος , µετά τη µε αρ. 30/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

20ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών του ∆ήµου που είναι ενταγµένες στον Π/Υ καθώς και τον τρόπο δηµοπράτησης αυτών για το έτος 2015.

21ο θέµα : Λήψη απόφασης για την απόσυρση οχηµάτων του ∆ήµου που βρίσκονται σε κακή µηχανική κατάσταση και το κόστος επισκευής τους κρίνεται ασύµφορο για το ∆ήµο.

22ο θέµα : Έγκριση 1ου Συγκριτικού πίνακα της παροχής υπηρεσιών «Μεταφορές προσώπων (εκδροµές µελών ΚΑΠΗ) 2014».

23ο θέµα : Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή λεβητοστασίων σχολικών κτιρίων για εγκατάσταση φυσικού αερίου», σύµφωνα µε το άρθρο 16, Π.∆. 171/87, όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν.4257/2014) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α’ 116).

24ο θέµα : Ορισµός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτ/σµού τµηµάτων Λ. Αµφιθέας (Β’ φάση) και λοιπών οδών», σύµφωνα µε το άρθρο 16, Π.∆. 171/87, όπως αναδιατυπώθηκε από το άρθρο 61 του Ν.4257/2014) σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των άρθρων 73 και 75 του ν. 3669/2008 (Α’ 116).

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 25ο θέµα : Λήψη απόφασης για την α) ανάκληση της υπ΄αριθµ. 188/22-6-2015 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και β) διατήρηση του λογαριασµού 5042-063619-640 της Τράπεζας Πειραιώς που τηρεί ο ∆ήµος µας για την εξυπηρέτηση των προνοιακών επιδοµάτων.

26ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 160,00€, που καταβλήθηκε εκ παραδροµής στο Ταµείο του ∆ήµου για χρέωση µνηµοσύνου από τον κ. Τσίτσα Σωτήριο.

27ο θέµα : Λήψη απόφασης : α) για την σύµφωνη γνώµη για την υλοποίηση της υποστήριξης της διοργάνωσης, της επίσκεψης 4 στελεχών της Συµβουλευτικής Επιτροπής Τελικών Χρηστών του Προγράµµατος SmartCare στις 29-10-2015 µε ψηφιακά και ηλεκτρονικά µέσα καθώς και την υποστήριξη της διοργάνωσης εκδήλωσης µε ψηφιακά και ηλεκτρονικά µέσα στα πλαίσια της προβολής του Ευρωπαϊκού προγράµµατος Smart Care που θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του ∆ηµαρχείου του δήµου Παλαιού Φαλήρου την ίδια µέρα και που αφορά στη συζήτηση και στην ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των στελεχών της Συµβουλευτικής Επιτροπής Τελικών Χρηστών του προγράµµατος SmartCare και ασθενών µε διαβήτη τύπου 2 που λαµβάνουν τις υπηρεσίες του προγράµµατος SmartCare, β) την έγκριση & την διάθεση της πίστωσης ποσού 1.353€ συµπ/νου Φ.Π.Α για την υποστήριξη των παραπάνω δράσεων προβολής & δηµοσιότητας που αφορούν στην επίσκεψη και στην εκδήλωση και γ) την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

28ο θέµα : Λήψη απόφασης για: α) τη διοργάνωση της εκδήλωσης για τη βράβευση των Εθελοντών Αιµοδοτών που θα πραγµατοποιηθεί στον Πολυχώρο του ∆ηµαρχείου στις 19/11/2015, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 1.585,94 € συµπ/νου Φ.Π.Α. για τη διοργάνωση της εκδήλωσης και γ) τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.

29ο θέµα : Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της εκδήλωσης της 28ης Οκτωβρίου 2015, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 1.603,38€ συµπ/νου Φ.Π.Α και γ) τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.

30ο θέµα : Λήψη απόφασης για : α) την υλοποίηση της εκδήλωσης της 60ης Εθελοντικής Αιµοδοσίας του ∆ήµου στις 21 και 22 Νοεµβρίου 2015, β) την έγκριση και διάθεση της πίστωσης ποσού 1.589,11€ συµπ/νου Φ.Π.Α. και γ) τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.

31ο θέµα : Λήψη απόφασης για την αλλαγή της ηµεροµηνίας διεξαγωγής της ηµερίδας για το νέο θεσµό ενός δικτύου Κοινωνικής Μέριµνας και Φροντίδας για τον Πολίτη (ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ) στο ∆ήµο µας, η οποία είχε προγραµµατιστεί να πραγµατοποιηθεί στις 16/09/2015 στον πολυχώρο του ∆ηµαρχείου µας και µεταφέρεται στις 22/10/2015 στον ίδιο χώρο.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

32ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση της διαδικασίας διάθεσης ποσού του Αυτοτελούς Κεφαλαίου διαχείρισης – Κληροδοτήµατος «ΠΑΥΛΟΥ ΓΡ.ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η».

33ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση µετακίνησης της θέσης του περιπτέρου της ΤΣΙΤΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ από τη συµβολή των οδών ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ & ΣΕΙΡΗΝΩΝ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΚΑΡΩΝ) στη ζητούµενη νέα θέση επί της συµβολής των οδών Λεωφ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 20 & ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ.

34ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών : α) 1.111,28€ που κατεβλήθησαν για ΤΑΠ ετών 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 από την ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, β) 80,63€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ και ΤΑΠ έτους 2015 από τον ΦΙΛΙΠΠΑΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, γ) 1.058,40 € που κατεβλήθησαν για πρόστιµο κατάληψης κοιν. χώρου περιπτέρου έτους 2014 από την εταιρεία ΙΝΚΑΤ ΑΕ, δ) 907,20 € που κατεβλήθησαν για πρόστιµο κατάληψης κοιν. χώρου περιπτέρου έτους 2014 από τον ΚΥΠΡΑΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ και ε) 265,53€ για ∆Τ-∆Φ επιστρεφόµενα ∆ΕΗ που κατεβλήθησαν από τον κ.SINA BRIKEL.

35ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής : α) ποσού 710€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2008 από τον κ. GOLEMI GRAMOS, β) ποσού 80,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2013 από τον κ. ΤΣΙΡΒΟΥΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ, γ) ποσού 390,00€ για κλήση έτους 2013 από την κα ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, δ) ποσού 80,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2012 από την κα ΣΩΚΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ, ε) ποσού 80,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2012 από τον κ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ ΙΩΑΝΝΗ και ζ) ποσού 80,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2013 από τον κ. ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΝΤΩΝΙΟ.

36ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής: α) ποσού 40,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2012 από κα ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, β) ποσού 80,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2013 από τον κ. PRIFTI DHIMITER, γ) ποσού 80,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2013 από τον κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΜΑΚΗ, δ) ποσού 80,00€ που κατεβλήθησαν για κλήση έτους 2013 από τον κ. ΙΟΡ∆ΑΝΙ∆Η ΣΤΥΛΙΑΝΟ και ε) ποσού 80,00€ κλήση έτους 2013 και 80,00€ κλήση έτους 2012 που κατεβλήθησαν από την εταιρεία ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΑΕ.

37ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού : α) 137,00€ που κατεβλήθησαν για Τ.Α.Π. από τον κ. ΓΟΥΛΙΑΡΜΗ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟ, β) 25,75€ που κατεβλήθησαν για Τ.Φ. & Τ.Α.Π. από τον κ. ΒΑΡΤΑΛΙΤΗ ΒΙΚΤΩΡΑ, γ) 62,87€ που κατεβλήθησαν για ∆.Τ. & Τ.Α.Π. από τον κ. ΜΑΡΙΝΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟ, δ) 92,53€ που κατεβλήθησαν για το τέλος ακαθαρίστων εσόδων από τον κ. ΤΑΡΑΖΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΟ και ε) 22,30€ λεπτά που κατεβλήθησαν για Τέλη Φωτισµού και ΤΑΠ από την κα ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ.

38ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού: α) 24,26€ που κατεβλήθησαν για ∆.Τ., ∆.Φ. & Τ.Α.Π. από την κα ΜΠΑΓΑΤΕΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ και β) 64,92€ για ∆.Τ., ∆.Φ., & Τ.Α.Π. από την κα ∆ΑΛΛΑ ΕΛΕΝΗ.

39ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επιστροφή του καταβληθέντος τιµήµατος των 800€ στην ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ από την αγορά µονού οστεοφυλακίου µε στοιχεία Χ1/11, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της υπ’ αρ. πρωτ. 20660/22-7-2015 αίτησής της.

40ο θέµα : Λήψη απόφασης για την άνευ καταβολής δικαιωµάτων παράτασης ταφής από τη λήξη της πρώτης (11-5-2013) έως την 15-9-2016 , του επισµηναγού Κεφάλα Ευαγγέλου σύµφωνα µε την υπ’ αρ. πρωτ. 24654/8-9-2015 αίτηση της Κεφάλα ∆έσποινας.

41ο θέµα : Λήψη απόφασης για την άνευ καταβολής δικαιωµάτων ταφής για τον ενταφιασµό του Βίρβου Κων/νου σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Κανονισµού Λειτουργίας του Κοιµητηρίου.

42ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επιστροφή της πρώτης καταβληθείσας δόσης για αγορά οικογενειακού οστεοφυλακίου µε στοιχεία Χ1/22 στην Γιακµολίδου Παρασκευή, ποσού 129€ µε αρ. διπλ. είσπραξης 5229/30-6-2015 λόγω οικονοµικής αδυναµίας να αποπερατώσει την εξόφλησή του.

43ο θέµα : Λήψη απόφασης για την άνευ καταβολής δικαιωµάτων ταφής για τον ενταφιασµό της Γκουβέλη Ευδοξίας λόγω οικονοµικής αδυναµίας.

44ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισµό τάφου τριετούς χρήσεως µε στοιχεία 105/25 που είναι ενταφιασµένος ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΚΟΣ ετών 11, δηµότης και κάτοικος Π. Φαλήρου, τον χαρακτηρισµό του σε οικογενειακό και την παραχώρησή του, στην Αναστασία Πασιοπούλου ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 14610/2-6-2015 αίτησή της.

45ο θέµα : Λήψη απόφασης για τον αποχαρακτηρισµό τάφου τριετούς χρήσεως µε στοιχεία 106/7 που είναι ενταφιασµένος ο ΚΕΦΑΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, δηµότης Π. Φαλήρου, τον χαρακτηρισµό του σε οικογενειακό και την δωρεάν –τιµής ένεκεν παραχώρησή του, στην ∆έσποινα Κεφάλα, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 24654/08.09.2015 αίτησή της.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 46ο θέµα : Λήψη απόφασης για: α) την υλοποίηση της διοργάνωσης «Φαληρικός Αγώνας ∆ρόµου», την 29η Νοεµβρίου 2015 που θα διεξαχθεί στο πάρκο Φλοίσβου, β) την έγκριση & την διάθεση της πίστωσης ποσού 1.804,99 € συµπ/νου ΦΠΑ για την διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης και γ) την διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.

47ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη µερική τροποποίηση της µε αρ. 322/17.9.2014 Α∆Σ σχετικά µε την αντικατάσταση δύο (2) διευθυντών σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπ/σης, ως τακτικό και αναπληρωµατικό µέλος, αντίστοιχα, του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ».

48ο θέµα : Λήψη απόφασης για: α) την τροποποίηση της µε αρ. 51/2011 Α.∆.Σ που αφορά στον Ορισµό εκπροσώπου του ∆ήµου µας στο ΕΘΝΙΚΟ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ και β) τον ορισµό υπαλλήλου του Τµήµατος Παιδείας & Κοιν. Αρωγής , ως εκπροσώπου του ∆ήµου Π. Φαλήρου στο νέο Εθνικό ∆ιαδηµοτικό ∆ίκτυο Υγείας.

49ο θέµα : Λήψη απόφασης για την µη αναπροσαρµογή των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2016.

50ο θέµα : Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στην Περιφερειάρχη Αττικής για τα τέλη καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων χώρων λειτουργίας λαϊκών αγορών, έτους 2016.

Τα θέματα αυτά εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία εκτός από:

Το 5ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επιλογή Συµπαραστάτη του ∆ηµότη και της Επιχείρησης, που πήρε αναβολή για προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο…

foto3

Ειδικά  το 10ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη µετάθεση του χρόνου παράδοσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια χλοοτάπητα ∆ηµοτικού γηπέδου Σ. Αγγελόπουλος 2015», καταψήφισε ο συνδυασμός «Μαζί για το ΦΑΛΗΡΟ» αλλά και η ΡΑΚ Π.Φαλήρου και έτσι  για τον ερχόμενο Μάϊο που θα λήξει η αγωνιστική περίοδος, μετατέθηκαν  οι εργασίες αντικατάστασης του χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου «Σ. Αγγελόπουλος» του Παλαιού Φαλήρου, ύψους 225.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο εργολάβος θα ξεκινήσει τις εργασίες τις πρώτες ημέρες του Μαΐου 2016 και θα το παραδώσει στο τέλος Αυγούστου του ιδίου έτους, κάτι στο οποίο συμφώνησαν όλοι οι Σύλλογοι της περιοχής.

swt aggel

Αντιρρήσεις εξέφρασε ο σύμβουλος της παράταξής μας  Γιάννης Τριάντος, εκφράζοντας την ανησυχία του σχετικά με την ασφάλεια των αθλουμένων κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των αγώνων στους μήνες που ακολουθούν.

Πάνω σ’ αυτό ο δήμαρχος Διονύσης Χατζηδάκης απάντησε πως, ο εργολάβος ανέλαβε να επισκευάσει των αγωνιστικό χώρο σε όποια σημεία είναι αναγκαίο να γίνει και μάλιστα η αρμόδια επιτροπή της διοργανώτριας αρχής (ΕΠΣΑ) το ενέκρινε μέχρι και τον προσεχή Νοέμβριο, οπότε και θα επανεξεταστεί το ζήτημα.

«Σε κάθε περίπτωση όμως» τόνισε ο Δήμαρχος, «ο εργολάβος μπορεί να ξεκινήσει ακόμα και αύριο, εφ’ όσον ζητηθεί κάτι τέτοιο από τα Σωματεία».

Για το 27ο θέμα που αφορούσε το smart  care ο κ. Γιάννης Μπίτσικας  από τη ΡΑΚ Π. Φαλήρου είπε: «θα υπερψηφίσουμε, παρά τη σταθερή θέση μας ότι με τον αποσπασματικό τρόπο που παρεμβαίνουν αυτού του είδους τα προγράμματα στη Δημόσια Υγεία, προκύπτει μικρό όφελος σε σχέση με το μεγάλο κόστος τους».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν τα προ ημερήσιας διάταξης θέματα με τα οποία ξεκίνησε το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συμβασιούχοι υπάλληλοι του Δήμου

Κυριάρχησε  το θέμα με  τους συμβασιούχους υπαλλήλους του Δήμου, που αν και  επανήλθαν προσωρινά στην υπηρεσία με ασφαλιστικά μέτρα, κινδυνεύουν άμεσα να απολυθούν. Κι αυτό γιατί  ο Δήμαρχος κ. Χατζηδάκης κατέθεσε έφεση στην πρωτόδικη  απόφαση (όπως ορίζει ο νόμος) – έφεση που εκδικάζεται στις 3 Νοεμβρίου του 2015.  Ο κ. Διονύσης Χατζηδάκης κατά τη συζήτηση του ζητήματος των συμβασιούχων στο δημοτικό συμβούλιο, επιχείρησε να καθησυχάσει τους παρευρισκομένους δημοτικούς υπαλλήλους τονίζοντας ότι έχει τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης και πρότεινε  να ζητήσουν  και οι δύο αντίδικοι,  Δήμος και συμβασιούχοι υπάλληλοι αναβολή της εκδίκασης θεωρώντας ότι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Σχολεία με οικονομικά προβλήματα

Η σχολική χρονιά έχει αρχίσει και ο Γιώργος Βασιλείου αναφέρθηκε για άλλη μια φορά στα οικονομικά προβλήματα  των ενιαίων σχολικών επιτροπών του Δήμου μας. Η σχολική επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτει μόνο 5000€  ενώ η σχολική επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χρωστά περισσότερα από 15000€. και παρά τα χρήματα της 3ης δόσης που δόθηκαν, τα χρήματα δεν επαρκούν να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες όλων των σχολείων του Δήμου μας. Ο κ. Βασιλείου αφού υπενθύμισε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 20-2-2015 να δοθεί επιχορήγηση 30000€ στην Πρωτοβάθμια και 15000€ στη Δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή καθώς και την υπόσχεση του κ. Χατζηδάκη να ενισχύσει αν χρειαστεί, με 70000€ και 50000€ αντίστοιχα τις παραπάνω αναφερόμενες σχολικές επιτροπές  ζήτησε να συνεχιστεί η ενίσχυση χρηματοδότησης των σχολείων. Υποστήριξε ότι οι ανάγκες είναι πολλές αλλά και σοβαρές για την ασφάλεια των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου μας. Υπάρχουν σχολεία χωρίς αλεξικέραυνα, σχολεία που χρειάζονται ηλεκτρολογικό έλεγχο -ειδικά για την ύπαρξη ρελέ ασφαλείας, σχολεία με χαλασμένες πρίζες.  Αφού τα χρήματα υπάρχουν από τα αποθεματικά του Δήμου, τέτοια θέματα πρέπει να καλύπτονται άμεσα.  Ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι » το κράτος προβλέπει συγκεκριμένα ποσά για τις σχολικές επιτροπές. Οι  σχολικές επιτροπές δεν φτιάχνουν ούτε αλεξικέραυνα ούτε βρύσες ούτε τουαλέτες ούτε αγοράζουν φωτοτυπικά μηχανήματα. Οι  σχολικές επιτροπές παίρνουν 4 δόσεις χρημάτων για συγκεκριμένα έξοδα των σχολείων. Περιμέναμε η κυβέρνηση να αυξήσει τα ποσά που μας δίνουν, αλλά αυτό δεν έγινε. Θα πάρουμε όσα προβλέπονται από το νόμο και αν διαπιστώσουμε ότι χρειάζονται χρήματα τότε θα αποφασίσουμε».

sx

Έλεγχος στο Δήμο

Ο Γιώργος Βασιλείου αναφέρθηκε και στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία ορκωτών λογιστών πραγματοποιεί τον ετήσιο έλεγχο στο Δήμο και ζήτησε η καινούργια ελεγκτική εταιρεία να ελέγχει όχι μόνο την κεντρική διοίκηση  αλλά και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου.  Ο Αντιδήμαρχος κ. Φωστηρόπουλος είπε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει αίτημα από τα νομικά πρόσωπα του Δήμου κάτι που για τον κ. Βασιλείου δεν θα πρέπει να αποτελεί  εμπόδιο στην πραγματοποίηση του ελέγχου. Επίσης ρώτησε να πληροφορηθεί αν υπάρχει κάποια εξέλιξη ως προς το πόρισμα των ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης για  υπόθεση καταγγελιών υπαλλήλων  της Δημοτικής Βιβλιοθήκης , και πήρε την απάντηση από το Δήμαρχο ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη και περιμένει τα πορίσματα.

Το  Sea Park …

Για άλλη μια φορά ο επικεφαλής της παράταξης «Μαζί για το Φάληρο», αναφέρθηκε στη γνωστή υπόθεση του Sea Park, που συνεχίζει να είναι ασυνεπές στις οικονομικές του υποχρεώσεις, χωρίς να λάβει κάποια ουσιαστική απάντηση καθώς ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι θα αποφασίσουμε μετά την απόφαση του εφετείου σε σχέση με την προσφυγή του Δήμου.

dimarxeio-palaioyfaliroy_645x

Advertisement

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s