Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 30 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 7η συνεδρίαση του Δ.Σ. για το έτος 2015, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών του ∆ήµου που είναι ενταγµένες στον Π/Υ καθώς και τον τρόπο δηµοπράτησης αυτών για το έτος 2015.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2ο θέµα : Καθορισµός αµοιβής δικηγόρου για το χειρισµό ζητήµατος ιδιαίτερης σηµασίας για τα συµφέροντα του ∆ήµου, απαιτούµενου εξειδικευµένης γνώσης (άρθρο 281 παρ. 3 του Ν. 3463/2006).

3ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο έτους 2015.

4ο θέµα : Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση της Προϊσταµένης της Ταµειακής Υπηρεσίας, προκειµένου να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη µεταφορά του χρηµατικού ποσού και το κλείσιµο του υπ’ αρ. 040621404-56 λογαριασµού της Εθνικής Τράπεζας, που αφορά στο λογαριασµό του κληροδοτήµατος ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η.

5ο θέµα : Λήψη απόφασης για την εξουσιοδότηση της Προϊσταµένης της Ταµειακής Υπηρεσίας, προκειµένου να προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για τη µεταφορά του χρηµατικού ποσού και το κλείσιµο του υπ’ αρ. 175/540036-85 λογαριασµού της Εθνικής Τράπεζας, που αφορά στην απόδοση των κρατήσεων µισθοδοσίας υπαλλήλων.

6ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού του κληροδοτήµατος ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η (ακίνητο επί της οδού Οµήρου), οικονοµικού έτους 2014 .

7ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού του κληροδοτήµατος ΠΑΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η (ακίνητο επί της οδού Σταδίου) , οικονοµικού έτους 2014.

8ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισµού του κληροδοτήµατος ΦΕΡΑΧ ΖΟΥΚΙΟΥ , οικονοµικού έτους 2014. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ∆/ΝΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ

9ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1) 44,92€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ∆Φ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από τον κ. ΜΑΝΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟ, 2) 1.842,34€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ, ∆Φ & ΤΑΠ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από τον κ. ΚΟΥΛΟΥΚΥΘΑ ΓΕΩΡΓΙΟ, 3) 49,75€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από την κ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΝΘΗ.

10ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 40,00€ που κατεβλήθησαν για παράβαση ΚΟΚ από την κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ.

11ο θέµα : Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 67,11€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ, ∆Φ & ΤΑΠ µέσω λογαριασµών ∆ΕΗ από τον κ. ΜΠΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.

12ο θέµα : Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσών : 1) 82,95€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ΤΑΠ από τον κ. ΚΟΥΝΟΥΠΙ∆Η ΑΡΙΣΤΕΙ∆Η, 2) 284,54€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ΤΑΠ από την κ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, 3) 25,27€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟ, 4) 53,22€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από τον κ. ΖΑΓΟΡΑΙΟ ΙΩΑΝΝΗ, 5) 48,02€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από τον κ. ΠΕΡΟΥΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, 6) 59,36€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ από την κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 7) 60,65€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ΤΑΠ από τον κ. ΤΣΟΛΑΚΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 8) 30,00€ που κατεβλήθησαν για ΤΦ & ΤΑΠ από την κ. ΜΗΝ∆ΡΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, 9) 111,54€ που κατεβλήθησαν για ∆Τ & ΤΑΠ από τον κ. ΜΠΙΚΑ ΠΕΤΡΟ.

 13ο θέµα : Λήψη απόφασης για την επισκευή του διαµερίσµατος του τρίτου ορόφου πολυκατοικίας, επί της οδού Οµήρου αρ.54, που ανήκει στο κληροδότηµα «ΠΑΥΛΟΥ Γ. ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆Η».

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

14ο θέµα : Λήψη απόφασης για την αποδοχή και την κατανοµή Β΄ δόσης οικ. έτους 2015, για λειτουργικές δαπάνες των διδακτηρίων Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου.

15ο θέµα : Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης ποσού: α) €30.000 για την επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου» και β) €15.000 για την επιχορήγηση του ΝΠ∆∆ «Ενιαία Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου».

16ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη µερική τροποποίηση της µε αρ. 321/2014 Α.∆.Σ. σχετικά µε την αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων ως τακτικού µέλους του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», καθώς και του αναπληρωτή του.

17ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη µερική τροποποίηση της µε αρ. 322/2014 Α.∆.Σ. σχετικά µε την αντικατάσταση εκπροσώπου της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεµόνων ως τακτικού µέλους του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ», καθώς και του αναπληρωτή του.

18ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προµηθειών υλικών για τη λειτουργία της Μηχανογράφησης – Μηχανοργάνωσης όλων των υπηρεσιών του ∆ήµου, µετά το µε αρ. 9580/22.04.2015 πρακτικό κλήρωσης.

19ο θέµα : Λήψη απόφασης για α)την υλοποίηση της διοργάνωσης την υλοποίηση της διοργάνωσης «Μαθητικών Αγώνων Στίβου» του ∆ήµου, την 18η Μαίου 2015 για τις τάξεις Α΄και Β΄δηµοτικού και την 20η Μαΐου 2015 για τις τάξεις Γ΄, ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄δηµοτικού, που θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό Αθλητικό Κέντρο (∆.Α.Κ) και θα συµµετέχουν µαθητές των ∆ηµοτικών Σχολείων β) την έγκριση & τη διάθεση της πίστωσης ποσού 2.584,20 € για τη διοργάνωση της εκδήλωσης δ) τη διαµόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

20ο θέµα : Λήψη απόφασης για τη διαπίστωση της αδυναµίας εκτέλεσης της συγκεκριµένης υπηρεσίας καθαριότητας της παραλίας του Μπάτη και την ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας σε ιδιώτη που διαθέτει τον εξειδικευµένο εξοπλισµό και προσωπικό.

Dhmarxeio_Paliou_Falhrou10847432_915978281757331_7597373141410385726_oxrysoberidis-xatz_645x

Advertisement

Συναυλία της Μικτής Δημοτικής Χορωδίας Π. Φαλήρου

Την Τετάρτη 22 Απριλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στον Πολυχώρο του Δημαρχείου  η Ετήσια συναυλία της Μικτής Δημοτικής Χορωδίας Παλαιού Φαλήρου. Υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Λαζάρου.

20150422_204511

11156232_1595120390770424_6148841719545710827_n

Η χορωδία ιδρύθηκε το 1981 από το σημερινό της μαέστρο Ανδρέα Λαζάρου, επί δημαρχίας Δημήτρη Καψάνη.  Στα 34 χρόνια ύπαρξής της έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 280 εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε 10 διεθνείς διαγωνισμούς χορωδιών ( Αυστρία, Ιταλία, Μ. Βρετανία, Σλοβακία Τσεχία), αποσπώντας πολλά βραβεία και τιμητικές διακρίσεις. Έχει επίσης  τραγουδήσει για τον απόδημο ελληνισμό στη Ρουμανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και την Τσεχία. Τον Αύγουστο του 2004 έδωσε 5 συναυλίες στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας με μεγάλη επιτυχία. Τα μέλη της είναι ερασιτέχνες, οι οποίοι όμως διαθέτουν σημαντικές γνώσεις μουσικής, ενώ το ρεπερτόριο της καλύπτει όλα τα είδη της χορωδιακής μουσικής. Solists στη συναυλία ήταν ο Αναστάσιος Λαζάρου και η Ιωάννα Βάιλα. Στο πιάνο ήταν η Μιρέλλα Νορόνα.

20150422_213547

Τη Μικτή Δημοτική Χορωδία Π. Φαλήρου αλλά και το μαέστρο και ιδρυτή της Ανδρέα Λαζάρου προλόγισε ο τέως Δήμαρχος Δημήτρης Καψάνης.

20150422_201506

22 Απριλίου: Μια μέρα για τον πλανήτη Γη

earth-day

Η 22 Απριλίου έχει καθιερωθεί ως «Ημέρα της Γης»,  με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων, κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για ένα καθαρό πλανήτη.

Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται σε πάνω από 175 χώρες στον κόσμο σε μια παγκόσμια προσπάθεια κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης όλων των πολιτών για την προάσπιση των “δικαιωμάτων” της Γης. Η διακήρυξη της 22ης Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα της Γης είναι η αναγνώριση ότι η Γη και τα οικοσυστήματά της μας παρέχουν τη ζωή και τα μέσα διαβίωσης μας. Η Παγκόσμια Ημέρα Γης πρέπει να αποτελεί αφορμή για στοχασμό και προβληματισμό, αλλά και κινητοποίησης και λήψης μέτρων που θα στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την διάσωση του πλανήτη μας έχουμε όλοι μερίδιο ευθύνης και όλοι θα πρέπει να ενεργούμε με γνώμονα την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την εξοικονόμηση ενέργειας, και την αντιμετώπιση φυσικών κινδύνων.

KOINONIA-MARO-PARASKEYOYDH-HMERA-THS-GHS-FB

Οι εκδηλώσεις της «Ημέρα της Γης» συντονίζονται παγκοσμίως από το Δίκτυο Ημέρας της Γης (Earth Day Network). Τα Ηνωμένα Έθνη όρισαν τις 22 Απριλίου ως «Διεθνή Ημέρα της Μητέρας Γης», μόλις το 2009. Η έμπνευση του θεσμού, ωστόσο, αποδίδεται στον ακτιβιστή Τζον Μακ Κόνελ το 1969 σε ένα Συνέδριο της  Ουνέσκο στο Σαν Φρανσίσκο.

Θεατρική παράσταση

2

Η Θεατρική ομάδα του 4ου ΓΕΛ Παλαιού Φαλήρου μας προσκαλεί

στη θεατρική της παράσταση:

 «Η μικρή μας πόλη»

του Θόρντον Ουάιλντερ

Πέμπτη 23 Απριλίου 2015, ώρα 7:30μμ

Πολυχώρος Δημαρχείου Π. Φαλήρου

Λίγα λόγια για το έργο:

Μέσα από τη σχέση δύο παιδιών, της Έμιλι και του Τζορτζ, αλλά και των οικογενειών τους, ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας όλη η ζωή. Η μικρή μας πόλη είναι μια τρυφερή, ευαίσθητη και συνάμα φιλοσοφημένη παρουσίαση της ανθρώπινης καθημερινότητας, με την οποία ο θεατής μπορεί να ταυτιστεί. Η γέννηση, ο έρωτας κι ο θάνατος καθορίζουν την εξέλιξη και σφραγίζουν την ταυτότητα του έργου.

Η μικρή μας πόλη, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια τεράστια τοιχογραφία της εσωτερικής ζωής του ανθρώπου.

Σεμινάριο αυτοάμυνας γυναικών

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των φύλων (Δ. ΕΠ.ΙΣ.Φ.)   10984980_1610755502481162_4585859774130449115_n

σας προσκαλεί σε σεμινάριο για:
Τεχνικές Αυτοάμυνας Λεκτική και Πρακτική

από την καθηγήτρια ΄Αντα Τσαρέα της γυναικείας ομάδας αυτοάμυνας

Παρασκευή 24 Απριλίου 2015

και ώρα 18:30 – 20:30

Πολιτιστικό Κέντρο Μιλτιάδου & Ναυπλίου

5d3___5__3__2015