Απόψεις

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ:   Διάλογος  με  τη  Φύση             

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:   Διάλογος  με το Φυσικό  
Περιβάλλον

       του Νίκου Κορμπά , Αρχιτέκτων  μηχανικός                                                        

Η παρουσία του Αθλητικού Έργου είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας για τη διείσδυση του Φυσικού Περιβάλλοντος στο Δομημένο. Είναι η μεταφορά των προϊόντων της Φύσης και των θετικών συνεπειών τους στον Αστικό Ιστό. Ο Αθλητικός χώρος δε μπορεί να αποτελεί μεμονωμένο Τόπο πέραν του Πολεοδομικού Ιστού και του Φυσικού Περιβάλλοντος. Αντίθετα συγκεντρώνει όλες εκείνες τις λειτουργίες που μεταφέρουν το Φυσικό Περιβάλλον στο Αστικό, το φυσικό πράσινο στο διαμορφωμένο και τον χώρο του «ελεύθερου χρόνου» στον Ιστό της Πόλης.

      Το Αθλητικό Έργο εμφανίζεται ως Οργανισμός που εξελίσσεται και παράλληλα αυτοπροσδιορίζεται ως τόπος αναφοράς στις λειτουργίες της πόλης.

Η Αθλητική Εγκατάσταση αποτελεί την έκδηλη παρουσία μιας συνεχούς σχέσης μεταξύ Προσφοράς και Ζήτησης εξυπηρετήσεων.

Αυτή η σχέση διαμορφώνει τόσο την εξέλιξη του αθλητικού έργου όσο και την εξάπλωσή του στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός Αθλητικού Ιστού ο οποίος αναπτύσσεται συνεχώς καλύπτοντας τις ανάγκες και τη ζήτηση που προβάλλεται από το ανθρώπινο δυναμικό ενός πολεοδομικού συγκροτήματος.

            Η δημιουργία του Αθλητικού Ιστού σε ευρύτερη περιοχή εφαρμογής, δεν μπορεί να έχει χρονικά όρια έναρξης και λήξης.

            Ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής  και παράδοσης ενός Έργου σε χρήση, η διαχείρισή του υποχρεούται κάθε φορά να προσαρμόζεται:

 • Στην οικονομία και τους παράγοντες που επηρεάζουν
 • Στα αθλητικά Στερεότυπα
 • Στην ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών, εθνικών στόχων, αγωνιστικό και μαζικό αθλητισμό

Έτσι, τα ανταποδοτικά οφέλη θα προσδιορίζουν σε τακτές χρονικές περιόδους και την αθλητική παραγωγή και ανάπτυξη.

Η εγκατάσταση λειτουργεί πάντα ως μία «Αθλητική Μηχανή» με παραγωγή προϊόντων που αφορούν και στο άθλημα και στον αθλητή.

Σαν τέτοια προγραμματίζεται, με βάση κάθε φορά τα νέα δεδομένα ,που, προσδιορίζουν και τον συγκεκριμένο χρόνο λειτουργίας της.      

       Η πραγματοποίηση ενός αθλητικού έργου στην καθορισμένη χρονική περίοδο και με συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα, είναι φυσικό ότι προκύπτει ύστερα από προσεκτική ανάλυση όλων εκείνων των δεδομένων – υπαρκτών ή καθοριζομένων – που προσδιορίζουν την ανάγκη της ύπαρξης του και επιδρούν και επηρεάζουν στην Λειτουργία του.

Αυτή η διαδικασία – της ανάλυσης – που προσλαμβάνει ένα μαθηματικό χαρακτήρα, έχει σαν αποτέλεσμα την ορθή παραγωγή επενδύσεων στον τομέα των Αθλητικών Έργων και την βέλτιστη εκτίμηση  στα αντισταθμιστικά οφέλη από την ύπαρξη, τη Λειτουργία και τη Διαχείρισή τους.Τον ακριβή χαρακτήρα βεβαίως του έργου θα τον καθορίσει πάντα εκείνη η «ειδική ανάγκη» που θα προσδιοριστεί από τη μακροσκοπική έρευνα των δεδομένων.

Η «ειδική ανάγκη», είναι η συνισταμένη όλων των απαιτήσεων στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός αθλητικού έργου.

Κατά τη διάρκεια εφαρμογής της πιο πάνω διαδικασίας ορίζεται και η σχέση μεταξύ του πολεοδομικού τόπου και του Αρχιτεκτονικού Έργου με κύριο στόχο την προβολή αυτής της σχέσης για την εξυπηρέτηση της κοινωνικής ανάγκης.

            Ο ρόλος του Αρχιτεκτονικού Έργου εκτός από τη συνεργασία που υποχρεούται να δείξει  με τις εκάστοτε θεσμοθετημένες πολεοδομικές ρυθμίσεις, είναι και να αναδείξει την αθλητική εγκατάσταση, να προσδιορίσει την Τυπολογία που θα εφαρμοστεί και να εναρμονίσει τις Λειτουργίες της με την ευρύτερη ζώνη του αστικού περιβάλλοντος και με τους δημόσιους χώρους που την περιβάλλουν.

Η αθλητική εγκατάσταση αποτελεί έναν σύνθετο οργανισμό, όπου, πέραν της συγκεκριμένης περιοχής διεξαγωγής του εκάστοτε αγωνίσματος, λειτουργούν και οι χώροι που εξυπηρετούν τους θεατές, τους αθλητές, το Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό , τους VIP, τους Δημοσιογράφους.       

 Διακρίνουμε τους Τομείς:

 • Αθλητικής Δραστηριότητας
 • Χώρων Υποστήριξης (αποδυτήρια, χώροι υγιεινής, Ιατρείο, Γραφεία, χώροι Η/Μ εγκαταστάσεων, αποθήκες κ.λ.π.)
 • Δημοσίων χώρων (χώροι θεατών)
 • Χώρων εξυπηρέτησης παράλληλων δραστηριοτήτων (κοινωνικών, οικονομικών , πολιτιστικών κ.λ.π.)
 • Χώρων Ελέγχου και Ασφάλειας της εγκατάστασης

      Ο συγχρονισμός αυτών των τομέων και ο ορθός προγραμματισμός για τη διεξαγωγή των λειτουργιών τους καθιστά το Αθλητικό Έργο αποδοτικό και ωφέλιμο στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης και της ανταπόκρισης στην κάθε φορά συγκεκριμένη κοινωνική ζήτηση.

Η Αθλητική Εγκατάσταση, ανάλογα με το είδος της ζήτησης καλείται να ανταποκριθεί στις ανάγκες των χρηστών οι οποίες διακρίνονται σε δύο γενικές κατηγορίες:

 • Τις ανάγκες που αφορούν κυρίως στη  διεξαγωγή των αθλητικών

δραστηριοτήτων κάθε κατηγορίας και

 • στις ανάγκες που συμβάλλουν στην ψυχοσωματική ευεξία των χρηστών λαμβάνοντας υπόψη και όλους εκείνους τους παράγοντες που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη εγκατάσταση (περιβαλλοντικούς, κλιματικούς, γεωγραφικής θέσης κ.λ.π.)

Οι δύο αυτές βασικές κατηγορίες προσδιορίζουν και κάθε φορά την ποσότητα και την ποιότητα στην προσφορά που, στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το είδος, το μέγεθος, και ο τύπος της Αθλητικής Εγκατάστασης.

Προσδιορίζουν, δηλαδή το πεδίο, το ύφος και την ευελιξία του Αρχιτεκτονικού Έργου που καλείται να ανταποκριθεί στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών.

     Όλα αυτά ακούγονται ρομαντικά και για την  εφαρμογή τους «ουκ εστίν τόπος», όπως θα παρατηρούσε κανείς που γνωρίζει την πραγματικότητα στη χώρα μας. Εν τούτοις οι προσπάθειες για την ανάδειξη του αθλητικού έργου και μέσα από αυτό του Αρχιτεκτονικού Έργου δεν έχουν εκλείψει παρά το ότι από πλευράς της η Πολιτεία και δια του καθ’ ύλη θεσμικού εκπροσώπου της, την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν δείχνει καμία απολύτως διάθεση να ασχοληθεί με την ουσία του θέματος.

Ο Εθνικός Αθλητικός Σχεδιασμός, η Αθλητική Στατιστική σε όλα τα επίπεδα       (εγκαταστάσεις, σύλλογοι, αριθμός αθλουμένων, οικονομία, συντήρηση, διαχείριση κλπ), ο Προγραμματισμός και η Νομοθετική διαδικασία που να λαμβάνουν υπόψη την πραγματική ζήτηση σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε η θεσμική προσφορά να έχει πραγματικά αναπτυξιακό χαρακτήρα, αποτελούν άγνωστες πτυχές της εθνικής μας αθλητικής πολιτικής.

     Αν κανείς συνδυάσει όλα τα προαναφερόμενα με την αλόγιστη σπατάλη και υπερεκμετάλλευση της γης τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα, θα διαπιστώσει εύκολα το γεγονός ότι οι αθλητικοί χώροι πολλαπλών ενδιαφερόντων έχουν εκλείψει. Αντί αυτών κατασκευάζονται αθλητικά κέντρα στις παρυφές των πόλεων ή και μακρύτερα. Δημιουργούνται, έτσι, «αθλητικές νησίδες» που η προσέγγισή τους γίνεται με κάποιο μεταφορικό μέσο και συνεπώς καταλήγουν να είναι απαγορευτικές για μεγάλο αριθμό κατοίκων.

     Ο αθλητικός τόπος (Γυμναστήριο) μαζί με την Αγορά και τον Ναό  αποτελούσαν στην αρχαία Ελλάδα τον Δημόσιο πυρήνα της πόλης και τα εξέχοντα αστικά σημεία άσκησης των λειτουργιών του Δημόσιου Βίου.

Σήμερα, τα Αθλητικά Κέντρα ακολουθούν τη λογική των «mall», των γιγαντιαίων αυτών κλειστών εγκαταστάσεων που φιλοδοξούν να μονοπωλήσουν την κατανάλωση, ψυχαγωγία, βόλτα και ραντεβού των κατοίκων της πόλης αφαιρώντας τους κάθε δυνατότητα δημόσιας ζωής μέσα στην ίδια την πόλη.

Αυτές οι γιγαντιαίες πολυλειτουργικές νησίδες ανοίγουν ένα δρόμο άλλης λογικής στη βάση και μόνο του καταναλωτισμού και προς την κατεύθυνση της ανθρώπινης απομόνωσης και εσωστρέφειας.

Μήπως αυτό δεν έχει γίνει και στον Δήμο μας το Παλαιό Φάληρο; Εδώ, χωρίς να παραγνωρίζω και ούτε να υποτιμώ την αξία και την προφορά του συνολικού παραλιακού Συγκροτήματος που περιλαμβάνει εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας, Αθλητισμού, Παιδικών Χαρών και  βόλτας – ραντεβού, θέλω να επισημάνω πως όλα αυτά συμβαίνουν δυστυχώς σε συγκεκριμένη μία γωνιά του Δήμου και μάλιστα στα όρια του. Σε μία περιοχή όπου για να την επισκεφθείς χρειάζεσαι οπωσδήποτε ιδιωτικό μεταφορικό μέσο, ενίοτε και λεωφορείο που όμως καθυστερεί τραγικά χωρίς να εξυπηρετεί όλον τον Δήμο.

Πάρκο – αθλητικό κέντρο – μαρίνα Φλοίσβου

Το υπόλοιπο τμήμα του Δήμου στερείται παρόμοιων εγκαταστάσεων ακόμα και μικρών ανοικτών γηπέδων ή άλλων δημόσιων χώρων συγκέντρωσης και αναψυχής. Η ανάπλαση των πλατειών δεν προσφέρει απολύτως καμία δημόσια εξυπηρέτηση. Η πλατεία λειτουργεί μόνο ως κοινή γλάστρα της πόλης.

Η κατάσταση αυτή πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Αυτό θα επιτευχθεί με συγκεκριμένα μέτρα και προγραμματισμό – σχεδιασμό που θα επεξεργάζεται μια κεντρική Υπηρεσία Αθλητισμού – Πολιτισμού. Ο περιστασιακός προγραμματισμός και η κατά περίπτωση εξυπηρέτηση του ενός ή άλλου Σωματίου [αθλητικού, πολιτιστικού, τοπικού κλπ] πρέπει να σταματήσει εδώ !

Πιστεύουμε πως θα το επιτύχουμε με υπομονή και επιμονή όχι γιατί πρόκειται για προσωπικές επιθυμίες, αλλά, γιατί έτσι συμβαίνει σε όλες τις ευνομούμενες τοπικές κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Advertisement

One thought on “Απόψεις

 1. Παράθεμα: Απόψεις | Μαζί για ΤΟ ΦΑΛΗΡΟ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s